บทความทั้งหมด

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 3/2565

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

คบ.สุโขทัย ประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปี 2565/2566

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด

คบ.สุโขทัย ประชุมติดตามความก้าวหน้างาน

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี Phase 2-4 (2566-2580)

คบ.สุโขทัย ร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมวางแผนการจัดทำข้อมูลบูรณาการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนและฤดูแล้ง

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ

คบ.สุโขทัย จัดประชุมการบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองปลาหมอ

คบ.สุโขทัย ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

คบ.สุโขทัย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุโนรู

คบ.สุโขทัย ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

กิจกรรมเสวนาเรื่องการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำกับงานชลประทาน

คบ.สุโขทัย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 120

กิจกรรม 120 ปี กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย

คบ.สุโขทัย ประชุมเตรียมความพร้อมงานนิทรรศการวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายพิสิษฐ์ พันธ์สน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย มอบหมายให้นายวงศ์สถิตย์ บุญธัญกรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานการพัฒนาการบริหารของหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมจัดการน้ำอย่างไร ให้ยั่งยืน” ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย Facebook Live โดยมีนางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล เป็นผู้ดำเนินรายการ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายพิสิษฐ์ พันธ์สน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย มอบหมายให้นายประมวล สากำ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย Facebook Live โดยมีดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุม จากห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายพิสิษฐ์ พันธ์สน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย นายวงศ์สถิตย์ บุญธัญกรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายศิลป์ศรุต พุทธเจริญทอง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรม“วันอาสาสมัครชลประทาน” เพื่อขอบคุณเพื่อนคู่คิด ของชาว ชป. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภารกิจการจัดการน้ำทั้งประเทศ ก่อนลุยกิจกรรมอาสาในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยจะมีการมอบเสื้ออาสาสมัครชลประทาน ให้แก่ผู้แทนอาสาสมัครชลประทาน เพื่อแสดงความขอบคุณ ที่ได้เสียสละ ทุ่มเท มุ่งมั่นทำงาน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นเสมือนเพื่อนคนสำคัญของชาวชลประทาน ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย Application Zoom จากอาคาร 99 ปีหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ชั้น 1 กรมชลประทาน สามเสน

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายพิสิษฐ์ พันธ์สน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย มอบหมายให้นายวงศ์สถิตย์ บุญธัญกรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน ณ วัดปัจจันตคารามวาสี (หนองแหน) หมู่ที่ 8 ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.30 นายพิสิษฐ์ พันธ์สน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย นายวงศ์สถิตย์ บุญธัญกรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ความรับรับผิดชอบ ตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบเครือข่าย Application Zoom จากห้องประชุมนาคี สำนักงานชลประทานที่ 4 กำแพงเพชร

คบ.สุโขทัยร่วมประชุมคณะทำงานจัดนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายพิสิษฐ์ พันธ์สน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร ปัญญา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการรับโอนบุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง รักษาราชการแทนรองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพิสิษฐ์ พันธ์สน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย นายประมวล สากำ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นางสาวสุภาพร ปัญญา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเอกสารที่ขอทำลายตามรายการบัญชีหนังสือขอทำลายประจำปี 2565 จำนวน 2,400 เรื่อง ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

คบ.สุโขทัยเข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้