หน้าที่รับผิดชอบ

          ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ การเงินและบัญชี บริหารบุคคลและสวัสดิการ และพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ การจัดสวัสดิการ การเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากร การรักษาความปลอดภัยอาคารและรักษาบริเวณโครงการ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานชลประทานและกิจการของโครงการต่างๆ ในงานของกรมชลประทาน ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปรับทราบ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          ฝ่ายวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม ควบคุมงบประมาณของโครงการ พิจารณาความเหมาะสมในการบำรุงรักษาซ่อมแซม ปรับปรุงโครงการได้แก่ งานบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบชลประทาน  งานปรับปรุงระบบชลประทาน งานขุดลอกคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ พิจารณาสำรวยออกแบบงานปรับปรุงโครงการเบื้องต้น เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อจัดทำรายงานสภาพงานวิศวกรรมของเขื่อน ตรวจสอบติดตามประเมินงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน รวมทั้งดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากประชาชน  ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

          ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนควบคุม และการประเมินผลการส่งน้ำและบำรุงรักษาของโครงการ ควบคุมดูแลการใช้ที่ราชพัสดุติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนปลูกพืช การจัดทำสถิติผลผลิตในด้านการเกษตรภายในโครงการ จัดทำแผนงานการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบชลประทาน และแผนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน อาสาสมัครชลประทาน คณะกรรมการการจัดการชลประทาน รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          ฝ่ายช่างกล มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักกลและเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือกลอื่นๆ ในเขตพื้นที่โครงการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา  มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน การควบคุม  และการประเมินผลการส่งน้ำและบำรุงรักษาในพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และเกษตรกรเพื่อวางแผนการเพาะปลูก ดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบชลประทาน และดำเนินการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน อาสาสมัครชลประทาน คณะกรรมการการจัดการชลประทาน รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้